Úvod    /    Obchodní podmínky

Z naší nabídky:

obklad_beton_schody_02.JPG

Mám zájem o zasílání newsletteru


Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
INTERIORS manufacture & design a.s.

se sídlem Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
IČ: 290 96 227
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 214996

pro dodávku a montáž
truhlářských výrobků
designového nábytku a bytového zařízení
Ředitel – Nikola Fiala
Prokurista – Ing. Vladimír Kesl

1. Preambule

Obchodní společnost INTERIORS manufacture & design a.s., IČ: 290 96 227, se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 214996 (dále v textu též „IAS“ či také „Prodávající“ a „Zhotovitel“) je obchodní společností zabývající se prodejem, dodávkou a montáží interiérového zařízení, nábytku (zejména schodišť, podlah, kuchyňských linek apod.), designového nábytku a prodejem a dodávkou příslušenství k tomuto zařízení, vybavení a krytin, vydává Všeobecné obchodní podmínky ve smyslu, jak dále uvedeno (dále v textu též „Obchodní podmínky“ nebo také „VOP“).

1.1.

Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky prodeje Zboží ze strany společnosti IAS jako Prodávajícího a podmínky realizace Díla ze strany společnosti IAS jako Zhotovitele.

1.2.

Tyto Obchodní podmínky jsou považovány za nedílnou součást všech kupních smluv, kde IAS je stranou Prodávající, a smluv o dílo, kde IAS je zhotovitelem Díla, přičemž samotná dodávka Zboží či dodávka a montáž Díla je realizována na základě samostatných Smluv (Závazné objednávky).

1.3.

Veškeré změny, doplnění a jakékoliv dodatky těchto Obchodních podmínek či uzavřených kupních smluv či smluv o dílo (dále též „Smlouvy“) dle bodu 1.1. Obchodních podmínek mohou být realizovány výlučně formou písemné dohody smluvních stran, jinak jsou neplatné.

1.4.

V případě, že se vyskytnou odchylky ujednání Smlouvy mezi IAS a Kupujícím či Objednatelem od obsahu těchto Obchodních podmínek, mají ujednání Smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto Obchodních podmínek.

1.5.

Obchodní podmínky Kupujícího (Objednatele), které jsou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi IAS písemně vyjádří souhlas.

1.6.

Okamžikem uzavření Smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ústní ujednání smluvních stran či písemná ujednání, která byla nahrazena jiným ujednáním ve Smlouvě.

1.7.

Podmínky dle těchto VOP jsou Objednateli předkládány nejpozději při podpisu Smlouvy. Objednatel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem podpisu Smlouvy se řídí těmito VOP. Tyto VOP jsou zveřejněny na webové adrese společnosti IAS www.interiery-schodiste.cz a jsou přístupné každému Kupujícímu či Objednateli. Podpisem Smlouvy Kupující či Objednatel prohlašují, že byli seznámeni s těmito VOP a jejich obsahem, a tyto se stávají součástí každé Smlouvy.

1.8.

Smlouvou se rozumí Smlouva o dílo nebo Smlouva kupní dle odpovídajícího předmětu každé jednotlivé Smlouvy.

1.9.

Objednatelem či Kupujícím se pro účely těchto Podmínek a Smluv rozumí třetí, a to jak právnická tak i fyzická osoba, která má zájem o provedení Díla ze strany společnosti IAS či o koupi Zboží společnosti IAS.

1.10.

Zájemcem se pro účely těchto Podmínek rozumí potenciální Objednatel či potenciální Kupující.

1.11.

Smluvními stranami se pro účely těchto Podmínek rozumí IAS a Objednatel (kupující).

1.12.

Dílem se pro účely těchto Podmínek rozumí souhrn veškerých věcí, prací, materiálů a montáž Zboží provedená IAS v souladu se Smlouvou, které tvoří kompletní, užívání schopné, bezpečné a spolehlivé Zboží (Dílo) při dodržení norem, předpisů a zákonů platných v ČR.

1.13.

Zbožím se rozumí pro účely těchto Podmínek designový nábytek vyrobený IAS.

1.14.

Realizace Díla či prodej Zboží je možný jen na základě Smlouvy. Smlouva mezi smluvními stranami má obligatorně písemnou formu.

1.15.

Společnost IAS se zavazuje vypracovat pro zájemce zpravidla nabídku, popř. několik nabídek, pokud se tak společnost IAS se zájemcem domluví a je to opodstatněné v každém jednotlivém případě. Nabídky jsou zpracovávány na základě údajů a informací poskytnutých zájemcem a jsou pouze informativní. Pokud nabídka zájemci vyhovuje, je provedeno ze strany IAS přesné měření prostoru, ve kterém bude prováděna vestavba Díla ze strany IAS a je vyhotoven grafický návrh řešení Díla. Grafický návrh je zaslán zájemci k odsouhlasení. Zájemce se zavazuje odsouhlasit grafický návrh nejpozději do 5 dnů ode dne zaslání uvedeného grafického návrhu včetně cenové nabídky. V případě, že zájemce nesouhlasí s uvedeným grafickým návrhem včetně nabídky, je povinen sdělit IAS písemnou formou své připomínky. Po akceptaci nabídky ze strany zájemce je Zhotovitelem vyhotovena Smlouva, do které jsou zapracovány údaje zjištěné při změření, včetně všech upřesňujících požadavků zájemce, zejména barva, rozměry, požadované práce apod. vycházející z informativní nabídky včetně celkové ceny za Dílo.

1.16.

Zájemce podpisem Smlouvy potvrzuje, že si správnost údajů uvedených ve Smlouvě přečetl, zkontroloval a s těmito souhlasí. Zejména, nikoli však výlučně, zda má Dílo, či předmět koupě požadované parametry uvedené v nabídce apod. Pokud zájemce před uzavřením Smlouvy nebude reklamovat uvedené údaje, má se za to, že s těmito souhlasí a případné pozdější výtky zájemce (Objednatele) po uzavření Smlouvy jsou považovány za bezpředmětné.

1.17.

Zájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že je osobou oprávněnou nechat Dílo provést dle uzavřené Smlouvy, a že provedením Díla nebudou dotčena práva třetích osob.

1.18.

Zájemce je povinen předat Zhotoviteli veškeré podklady či informace, které by mohly mít vliv na realizaci díla.

1.19.

Přílohami Smlouvy jsou vždy Všeobecné obchodní podmínky společnosti IAS, které jsou přístupné v tištěné podobě v místě provozovny Zhotovitele, v předváděcím místě Zhotovitele (showroom) a dále jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Zhotovitele, tj. na internetových stránkách: www.interiery-schodiste.cz a grafické znázornění Díla či předmětu koupě.

1.20.

Smlouva je perfektní v okamžiku, kdy bude tato Smlouva včetně všech jejích příloh odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami.

1.21.

Množství, jakost a provedení Zboží (rozsah Díla) je určeno dle obsahu uzavřené Smlouvy, příp. dispozitivně příslušnými zákonnými ustanoveními.

1.22.

Prodávající (Zhotovitel) realizuje dodávku Zboží (provedení Díla) v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

2. Místo a termín plnění

2.1.

Místo plnění dle Smlouvy kupní se řídí ujednáním smluvních stran ve Smlouvě kupní. Místo plnění dle Smlouvy o dílo se řídí ujednáním smluvních stran ve Smlouvě o dílo.

2.2.

Termín plnění předmětu Smlouvy se řídí příslušným ujednáním ve Smlouvě.

2.3.

Sjednaný termín plnění předmětu Smlouvy je Prodávající (Zhotovitel) povinen dodržet v případě, že:

 • Kupující (Objednatel) poskytne Prodávajícímu (Zhotoviteli) veškeré dohodnuté podklady nezbytné pro dodání Zboží (provedení Díla),
 • Kupující (Objednatel) nebude v prodlení s plněním sjednaných platebních podmínek či v prodlení s plněním jiné sjednané povinnosti dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
2.4.

Pokud Kupující (Objednatel) nesplní předpoklady pro dodržení termínu plnění dle bodu 2.3. těchto Obchodních podmínek, má Prodávající (Zhotovitel) právo jednostranně prodloužit sjednaný termín plnění o dobu prodlení Kupujícího (Objednatele) se splněním předmětných předpokladů, a to o počet dnů prodlení, prodlouženou o ….. dnů na organizaci výrobních, montážních a dopravních kapacit. Pokud Kupující (Objednatel) nesplní svou povinnost ani v dodatečné lhůtě stanovené mu za tím účelem Prodávajícím (Zhotovitelem), má Prodávající (Zhotovitel) právo od Smlouvy odstoupit a Kupující (Objednatel) je povinen uhradit Prodávajícímu (Zhotoviteli) vzniklou škodu a náklady spojené s vypracováním grafického zpracování.

2.5.

Nebude-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, platí, že Prodávající (Zhotovitel) dodržel termín plnění, bude-li v termínu plnění:

 1. u předmětu Smlouvy, který nevyžaduje instalaci či montáž:
  • Kupující (Objednatel) poskytne Prodávajícímu (Zhotoviteli) veškeré dohodnuté podklady nezbytné pro dodání Zboží (provedení Díla),
  • Kupující (Objednatel) nebude v prodlení s plněním sjednaných platebních podmínek či v prodlení s plněním jiné sjednané povinnosti dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 2. u předmětu Smlouvy vyžadujícího instalaci či montáž:
  • provedena dohodnutá instalace (montáž),
  • při prodlení Kupujícího (Objednatele) s poskytnutím nezbytné součinnosti k provedení instalace (montáže) dnem doručení písemného oznámení o připravenosti předmětu Smlouvy k instalaci (montáži).
2.6.

Povinnosti Kupujícího (Objednatele) v souvislosti s instalací a montáží předmětu Smlouvy
Bude-li ve Smlouvě dohodnuta instalace či montáž předmětu Smlouvy a nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí následující ujednání obsažená v tomto bodě Obchodních podmínek.

3. Řádné plnění, převzetí předmětu smlouvy

3.1.

Termín plnění předmětu smlouvy se řídí příslušným ujednáním ve Smlouvě.

3.2.

Objednatel je povinen zajistit pro společnost IAS jakožto Zhotovitele Díla přístup do místa plnění tak, aby mohlo být zahájeno provádění prací na Díle. Objednatel je povinen dále zajistit, aby mohly práce na Díle po celou dobu realizace Díla nerušeně pokračovat tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas dokončeno.

3.3.

Objednatel má povinnost být přítomen při provádění Díla a následně při jeho předání a převzetí, pokud si strany nesjednají jinak Smlouvou.

3.4.

Společnost IAS se zavazuje provádět práce na Díle tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování místa plnění, kde je Dílo realizováno. Pokud je realizace Díla prováděna v místě plnění, ve kterém je umístěno vybavení či jakékoliv zařízení, je Objednatel povinen zajistit, aby při realizaci Díla nemohlo dojít k poškození tohoto vybavení či zařízení, tj. zejména vyklidit místnosti či prostory, ve kterých bude realizace Díla prováděna. Společnost IAS nenese jakoukoli odpovědnost za poškození či zničení vybavení či zařízení místa plnění při realizaci Díla.

3.5.

Smluvní strany jsou povinny si vzájemně poskytovat při realizaci Díla veškerou potřebnou součinnost.

3.6.

Prodávající (Zhotovitel) oznámí alespoň jeden kalendářní den předem Kupujícímu (Objednateli) připravenost předmětu Smlouvy k dodání a převzetí.

3.7.

Zboží (Dílo) se považuje za řádně dodané (předané) v okamžiku jeho převzetí Kupujícím (Objednatelem), o čemž smluvní strany sepíší a podepíší písemný protokol. V případě řádného dodání (předání) Zboží (Díla), kdy Kupující (Objednatel) odmítne písemný protokol podepsat, bude o tomto učiněn písemný záznam ze strany Prodávajícího (Zhotovitele) a předmět Smlouvy bude považován tímto za řádně předaný. Pokud na základě i telefonického oznámení Prodávajícího (Zhotovitele) o připravenosti předmětu Smlouvy k dodání a převzetí nedojde ve sjednaném termínu ze strany Kupujícího (Objednatele) k jeho převzetí, považuje se předmět Smlouvy za řádně předaný okamžikem marného uplynutí lhůty sjednané pro převzetí předmětu Smlouvy.

3.8.

Kupující (Objednatel) není oprávněn odmítnout převzetí předmětu Smlouvy, pokud vykazuje pouze drobné vady nebránící užívání předmětu Smlouvy. Výskyt takových vad nemá vliv na oprávnění Zhotovitele (Prodávajícího) vystavit daňový doklad - fakturu a na povinnost Kupujícího (Objednatele) cenu Zboží (Díla) uhradit dle podmínek Smlouvy. Kupující (Objednatel) je povinen veškeré vady uvést do písemného protokolu. Vady neuvedené v písemném protokolu nebudou prodávajícím (zhotovitelem) akceptovány.

3.9.

Kupující (Objednatel) je povinen akceptovat a převzít i plnění dodané před sjednaným termínem plnění.

3.10.

Nebezpečí škody na Zboží (Díle) přechází na Kupujícího (Objednatele) okamžikem převzetí předmětu Smlouvy dle bodu 3.7. těchto Obchodních podmínek, příp. okamžikem marného uplynutí lhůty k převzetí předmětu Smlouvy dle bodu 3.7. těchto Obchodních podmínek. Pokud má být předmět Smlouvy dle požadavku Kupujícího (Objednatele) dopraven do sjednaného místa, přechází nebezpečí škody na Zboží (Díle) okamžikem doručení oznámení Prodávajícího (Zhotovitele) o připravenosti Zboží (Díla) k jeho předání dopravci. Pouze na základě výslovného písemného požadavku Kupujícího (Objednatele) zajistí Prodávající (Zhotovitel) na náklady Kupujícího (Objednatele) dopravce, přičemž veškeré náklady spojené s dopravou Zboží nese Kupující (Objednatel).

3.11.

Pokud předmět Smlouvy vyžaduje instalaci nebo montáž, přechází nebezpečí škody na takovémto Zboží (Díle) dnem převzetí Díla dle těchto Obchodních podmínek. V případě, že nebude Kupující (Objednatel) akceptovat výzvu Prodávajícího (Zhotovitele) na převzetí Zboží (Díla), a neposkytne Prodávajícímu (Zhotoviteli) v tomto směru veškerou nutnou součinnost, přechází po marném uplynutí lhůty k převzetí Díla nebezpečí škody na Zboží (Díle) na Kupujícího (Objednatele) a Zboží (Dílo) se považuje tímto okamžikem za řádně předané a převzaté.

3.12.

Vlastnické právo ke Zboží (Dílu) přechází na Kupujícího (Objednatele) okamžikem splnění všech jeho smluvních povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy, zejm. uhrazením všech sjednaných plateb. Do okamžiku nabytí vlastnického práva dle předchozí věty není Kupující (Objednatel) oprávněn se Zbožím (Dílem) jakýmkoliv způsobem disponovat, zejména jej zcizit či jakkoliv zatížit.

4. Cena a platební podmínky

4.1.

Cena Díla a platební podmínky jsou stanoveny Smlouvou.

4.2.

IAS je oprávněna navýšit sjednanou cenu za Dílo v těchto případech:

4.3.

Cena je splatná na základě faktur vystavených společností IAS.

4.4.

Prodávající (Zhotovitel) je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po splnění předmětu Smlouvy. Prodávající (Zhotovitel) může požadovat na Kupujícím (Objednateli) úhradu zálohy na základě vystavené zálohové faktury.

4.5.

V případě prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité částky vyplývající ze Smlouvy je smluvní strana, která je s placením této peněžité částky v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši …. % z této částky, za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok společnosti IAS na náhradu vzniklé škody.

4.6.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je ………….. (…) dní ode dne jejich vystavení, není-li přímo na daňovém dokladu - faktuře stanoveno jinak. Faktury se platí bezhotovostním platebním stykem na účet druhé smluvní strany uvedeným na faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.7.

V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky splatné dle Smlouvy či těchto Podmínek je společnost IAS oprávněna, bez ohledu na další nároky, zastavit práce na provádění Díla (úplně či částečně), dokud nebude taková částka zaplacena. V případě zastavení prací se cena Díla zvyšuje o náklady a výdaje vynaložené společností IAS v souvislosti se zastavením a následným obnovením prací na Díle a termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu zastavení prací a o další přiměřenou dobu potřebnou k znovuobnovení prací.

4.8.

Pro účely této Smlouvy se za den doručení faktury považuje den jejího faktického doručení nebo nejpozději pátý (5.) kalendářní den následující po dni, kdy byla zásilka s fakturou předána k doručení na adresu sídla, místa podnikání či bydliště Kupujícího (Objednatele). Pro určení data, kdy byla zásilka předána k doručení, je rozhodující datum uvedené na příslušném dokladu potvrzujícím převzetí zásilky k doručení

5. Záruky za vady, záruční doba, reklamace

5.1.

Kupující (Objednatel) je povinen dodržovat pokyny pro údržbu, čištění Zboží (Díla), se kterými je seznámen před podpisem Smlouvy, což potvrzuje Kupující (Objednatel) svým podpisem.

5.2.

Prodávající (Zhotovitel) odpovídá po celou dobu trvání záruky za vady, které má Zboží (Dílo) v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího (Objednatele). Tyto vady je Kupující (Objednatel) povinen oznámit Prodávajícímu (Zhotoviteli) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající (Zhotovitel) odpovídá rovněž za vadu, jež vznikne po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (Objednatele), jestliže je způsobena porušením povinností Prodávajícího (Zhotovitele).

5.3.

Zjistí-li Kupující (Objednatel) na dodaném Zboží (Díle) jakékoli vady, oznámí výskyt vady bez odkladu Prodávajícímu (Zhotoviteli). Za oznámení vady se považuje písemné oznámení o výskytu vady obsahující podrobný popis reklamované vady, adresu a telefonické spojení s Kupujícím (Objednatelem), kde je Zboží (Dílo) umístněno a číslo Smlouvy. Kupujícím (Objednatelem) uplatněnou reklamaci posoudí pověřený pracovník Prodávajícího (Zhotovitele) na místě a sepíše reklamační protokol, v němž rozhodne o oprávněnosti reklamace a sjedná s Kupujícím (Objednatelem) lhůtu k provedení opravy (v případě oprávněné reklamace je oprava bezplatná, je-li reklamace neoprávněná, bude závada opravena na náklady Kupujícího (Objednatele). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, Prodávající (Zhotovitel) ve sjednaném termínu zajistí bezplatnou opravu, jejíž provedení jeho zástupce zaznamená do reklamačního protokolu.

5.4.

Prodávající (Zhotovitel) je oprávněn požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace (náklady na případné znalecké posudky, poštovné, dopravné, správní a soudní poplatky apod.), jestliže bude zjištěno, že reklamovaná vada není vadou oprávněně reklamovanou.

5.5.

Prodávající (Zhotovitel) není povinen vyřídit doručenou reklamaci Kupujícího (Objednatele), pokud je Kupující (Objednatel) v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti sjednané ve Smlouvě, zejména se splněním povinnosti uhradit sjednanou cenu (příp. ostatní platby), a to až do okamžiku splnění těchto povinností, ohledně kterých je Kupující (Objednatel) v prodlení.

5.6.

Prodávající (Zhotovitel) není dále povinen vyřídit doručenou reklamaci, pokud Kupující (Objednatel) nedoloží Prodávajícímu (Zhotoviteli) číslo Smlouvy, které umožní kontrolu platnosti záruční doby a identifikaci Smlouvy. Prodávající (Zhotovitel) není dále povinen vyřídit doručenou reklamaci, pokud Kupující (Objednatel) neuvede kontaktní osobu a telefonní spojení.

5.7.

Za účelem odstranění zjištěných vad je Kupující (Objednatel) povinen poskytnout Prodávajícímu (Zhotoviteli) potřebnou součinnost a přiměřený čas. Neposkytne-li Kupující (Objednatel) prokazatelně součinnost potřebnou k odstranění zjištěných vad, zanikají v takovém případě všechna jeho práva z poskytnuté záruky.

5.8.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, poskytuje Prodávající (Zhotovitel) Kupujícímu (Objednateli) záruku za dodané Zboží (Dílo) v délce 24 měsíců.

5.9.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení dílčích částí Zboží (Díla) s výjimkou situace, kdy Kupující (Objednatel) předloží Prodávajícímu (Zhotoviteli) důkaz o konstrukční, materiálové vadě nebo prokáže, že Prodávající (Zhotovitel) vadně realizoval výrobu či montáž předmětu Smlouvy.

5.10.

Práva Kupujícího (Objednatele) vyplývají z poskytnuté záruky. Zanikají v plném rozsahu v následujících případech:

5.11.

Prodávající (Zhotovitel) je oprávněn požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace (náklady na případné znalecké posudky, poštovné, dopravné, správní a soudní poplatky apod.), jestliže bude zjištěno, že reklamovaná vada není vadou oprávněně reklamovanou.

5.12.

Prodávající (Zhotovitel) není povinen vyřídit doručenou reklamaci Kupujícího (Objednatele), pokud je Kupující (Objednatel) v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti sjednané ve Smlouvě, zejména se splněním povinnosti uhradit sjednanou cenu (příp. ostatní platby), a to až do okamžiku splnění těchto povinností, ohledně kterých je Kupující (Objednatel) v prodlení.

5.13.

Prodávající (Zhotovitel) není dále povinen vyřídit doručenou reklamaci, pokud Kupující (Objednatel) nedoloží Prodávajícímu (Zhotoviteli) číslo Smlouvy, které umožní kontrolu platnosti záruční doby a identifikaci Smlouvy. Prodávající (Zhotovitel) není dále povinen vyřídit doručenou reklamaci, pokud Kupující (Objednatel) neuvede kontaktní osobu a telefonní spojení.

5.14.

Za účelem odstranění zjištěných vad je Kupující (Objednatel) povinen poskytnout Prodávajícímu (Zhotoviteli) potřebnou součinnost a přiměřený čas. Neposkytne-li Kupující (Objednatel) prokazatelně součinnost potřebnou k odstranění zjištěných vad, zanikají v takovém případě všechna jeho práva z poskytnuté záruky.

5.15.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, poskytuje Prodávající (Zhotovitel) Kupujícímu (Objednateli) záruku za dodané Zboží (Dílo) v délce 24 měsíců.

 1. Kupující (Objednatel) nebude zajišťovat pravidelnou a řádnou údržbu předmětu Smlouvy;
 2. Kupující (Objednatel) bude užívat předmět Smlouvy v rozporu s technickými podmínkami, či v případě užívání Zboží (Díla) v podmínkách, které jsou neslučitelné s řádným užíváním Zboží (Díla) nebo v podmínkách, které mohou negativně ovlivnit vlastnosti dodaného zboží (Díla);
 3. při výskytu vady způsobené poškozením předmětu Smlouvy během přepravy zajišťované Kupujícím (Objednatelem) nebo smluvním dopravcem;
 4. vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování předmětu Smlouvy;
 5. při výskytu vyšší moci (voda, oheň apod.);
 6. při realizaci jakýchkoliv konstrukčních úprav či přestavby Zboží (Díla) bez souhlasu Prodávajícího (Zhotovitele);
 7. při realizaci opravy Zboží (Díla) náhradními díly neodsouhlasenými Prodávajícím (Zhotovitelem);
 8. záruční doba se prodlužuje o dobu nemožnosti řádného užívání Zboží či Díla, které vzniklo potřebou opravy, dodatečné dodávky nebo dodatečných výkonů, pro ty dílčí části Zboží (Díla), které kvůli přerušení nemohly být účelně používány;
 9. Kupující (Objednatel) není oprávněn požadovat v souladu s ust. § 440 odst. 2 Obchodního zákoníku z titulu zjištěných vad, které lze uspokojit některými z nároků stanovených těmito Obchodními podmínkami či zákonem, jiné nároky (zejm. nárok na náhradu škody).

6. Vyšší moc

6.1.

V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami. Za události vyšší moci se považují především takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.

Nestanoví-li Smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze v případech taxativně stanovených touto Smlouvou a v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.

7.2.

Nestanoví-li Smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, je Prodávající (Zhotovitel) oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.3.

Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé straně.

7.4.

Odstoupením Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek zaniká. Odstoupením nezanikají:

 1. nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
 2. nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením Smlouvy,
 3. ujednání o volbě práva a řešení sporů.
7.5.

Odstoupí-li Objednatel (Kupující) od Smlouvy, musí tak učinit písemnou formou.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.

Tyto Obchodní podmínky, jakož i práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami či Smlouvou neupravené, vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

8.2.

Všechny spory, vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Strany se dohodly, v případě, že nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude případný spor řešen v rámci rozhodčího řízení, a to jedním rozhodcem, kterého zvolí ………………………….. .

8.3.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

8.4.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné dnem…………………

Vzorová smlouva o dílo

Zhotovitel:  
Obchodní firma: INTERIORS manufacture & design a.s.
Sídlo: Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
IČ: 29096227
DIČ: CZ29096227
Jednající:  
Bankovní spojení: 2102993057/2700
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214996

a

Objednatel:  
jméno, příjmení:  
datum narození:  
bydliště:  
nebo  
obchodní firma:  
sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
jednající:  
bankovní spojení:  
zapsána v obchodním rejstříku u ……………. soudu v …………., oddíl…, vložka ……

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku
tuto
smlouvu o dílo
dle ustanovení § 631 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

I.
Předmět a rozsah díla, místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na své nebezpečí pro Objednatele dílo jak dále uvedeno: dle cenové nabídky č………….. Zhotovitele ze dne …………………….. , která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu díla ve výši stanovené čl. III. této smlouvy a způsobem v souladu s ust. čl. III této smlouvy.

II.
Termín zhotovení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže sjednané době:

1.

Na základě uzavřené a doložené smlouvy zpět Zhotoviteli a v případě řádného uhrazení zálohové platby v termínu úhrady zavazuje se Zhotovitel dokončit dílo ve lhůtě … týdnů ode dne úhrady zálohové platby v určené výši dle této smlouvy a doložení uzavřené smlouvy zpět Zhotoviteli v jednom paré. O předání a převzetí díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, ve kterém se mohou zapsat případné výhrady k dílu. Rozpis provedených prací bude uveden na závěrečné faktuře.

III.
Cena díla a fakturace

1.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla je určena cenovou nabídkou - rozpočtem ze dne …………………. dle přílohy č. 1 této smlouvy ve výši ………..Kč bez …..% DPH.

2.

Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu díla jak stanovena shora max. o ...% oproti shora uvedené ceně díla bez předchozího upozornění Objednatele. Vícepráce, práce nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy či v případě, že si Objednatel vyžádá provedení víceprací nad rámec díla určeného touto smlouvou bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě v písemné formě.

3.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu ve výši ……………………. Kč bez ................ DPH, a to na základě vystavené zálohové faktury.

4.

Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu k úhradě celkové ceny díla neprodleně po provedení díla na základě předávacího protokolu.

IV.
Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům, na vlastní náklady a nebezpečí s veškerou péčí a v termínu sjednaném v této smlouvě.

V.
Povinnosti objednatele

1.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména nesmí klást Zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla. V případě, že k provedení díla je nutná součinnost Objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí je oprávněn od smlouvy odstoupit, upozorní-li písemně na takový následek.

2.

Objednatel je povinen specifikovat řádně zadání k provedení díla a na písemnou výzvu ze strany Zhotovitele, zda je plněno v souladu s řádným zadáním k provedení díla, provést kontrolu souladu provádění díla se zadáním díla, a to i v průběhu provádění díla. V případě, že Objednatel tak neučiní a neprovede kontrolu souladu s prováděním díla, považuje se dílo za prováděné v souladu se zadáním, a to bez dalšího….

3.

Objednatel je povinen po dodání díla na místo předání poskytnout zhotoviteli maximální součinnost k instalaci díla. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla ve výši a způsobem k tomu určeným touto smlouvou.

VI.
Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad Objednateli.

2.

Zhotovitel splní svůj závazek předat dokončený předmět díla okamžikem převzetí díla v místě plnění dle čl. I této smlouvy na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

3.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele 3 dny přede dnem předání díla k převzetí díla v místě plnění.

VII.
Závěrečná ujednání

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou VOP Zhotovitele, přičemž Objednatel prohlašuje, že se s těmito seznámil a s těmito souhlasí. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s VOP Zhotovitele na internetových stránkách www.interiery-schodiste.cz, s těmito souhlasí a tyto považuje za nedílnou součást této smlouvy.

3.

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající občanským /obchodním zákoníkem.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu podepisují prosty omylu a nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka – rozpočet
Příloha č. 2: VOP – verze……………

Zhotovitel: Objednatel:
............................................................... ...............................................................
INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s.r.o.